ผู้บริหาร

นายจำแนก เรืองติก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
กิจกรรมใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด
กีฬาภายใน
มหกรรมวิชาการ
บำเพ็ญประโยชน์
ศึกษานอกสถานที่
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2011
ปรับปรุง 11/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 226306
Page Views 285616
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
     1.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
       
2.  จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
       3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักศาสนา  ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดกิจกรรมมุ่งเน้นความเป็นไทย
       
4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  ด้านภาษาต่างประเทศ
       
5.  โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เช่น  E-Library,  E-book,  ศูนย์คอมพิวเตอร์,  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการครูนักเรียน  ภาคีเครือข่าย  ชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ
       
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
       
7.  โรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือ  สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการของโรงเรียน

เป้าประสงค์หลัก (Corparate Objectives)
             1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
สามารถนำความรู้ใช้ในการศึกษาต่อ  และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
            
2.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมไทย
               
3.  ผู้เรียนรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้  รู้ทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy  issue)
              ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้แนวทางการบริหารโรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
              ยุทธศาสตร์ที่ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              ยุทธศาสตร์ที่ 
สร้างสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ         
              ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  การบริการ  และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ 
              ยุทธศาสตร์ที่   5  พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย
              ยุทธศาสตร์ที่ 
พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นความเป็นไทย


โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  E-mail : tww_s@hotmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : beauten@chaiyo.com  Mobile : 088-3915889