พันธกิจ (Mission)

                                             1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

                                                  ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อชุมชน

                                             2.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ึความสามารถและมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ

                                             3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

                                             4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

                                             5.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา