คบเพลิงแผ่รัศมี

หมายถึง

การบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดการพัฒนาทางความคิด เสมือนแสงสว่างที่ส่องทางเพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใส

อักษรย่อ  ท.ว.ว. แบบลายไทยประยุกต์  สีเหลืองทอง

หมายถึง

ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา การรู้จักคุณค่าของถิ่นฐานบ้านเกิด  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ในแถบริ้วสีฟ้า

หมายถึง

ความภูมิใจ  ความเป็นสง่าราศีของโรงเรียนที่อยู่กับชุมชน  ให้ความรู้ควบคู่คุณธรรม  มุ่งหวังให้นักเรียนเก่ง ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข