โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล

นักศึกษาฝึกสอนประจำปีการศึกษา2562