ดรัมเมเยอร์คณะสีชมพู โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จ.สตูล