กลยุทธ์ / STRATEGY

                           1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                                ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนมีศักยภาพเป็นพลโลก

                           2.  ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                           3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนตามมาตรฐานสากล

                           4.  พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

                           5.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการ  ให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

                           6.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน