ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

 

๑  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๗๕๐ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๗๖

๘๓

๑๕๖

ม.๒

๗๒

๑๐๑

๑๗๓

ม.๓

๗๐

๗๙

๑๔๙

ม.๔

๒๖

๖๘

๙๔

ม.๕

๓๖

           
          ๖๖

๗๖

ม.๖

๓๒

๔๔

๗๖

รวมทั้งหมด

๒๒

๓๑๒

๔๓๘

๗๕๐