ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 24 พฤษภาคม2565    คลิกที่นี่

 

 

                  

 

 

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๗๘ 

๑๐๑ 

๑๗๙

ม.๒

๗๕ 

๘๔ 

๑๕๙

ม.๓

๗๐ 

๙๙ 

๑๖๙

ม.๔

๖๑ 

 ๘๐

๑๔๑

ม.๕

๒๗ 

         ๖๕  
          

๙๒

ม.๖

๓๖ 

๖๕ 

๑๐๑

รวมทั้งหมด

๒๕

 ๓๔๕

๔๙๓ 

๘๓๓

 *ข้อมูล๒๔ พ.ค.๖๕