เป้าประสงค์/GOAL

 

                              1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำรงชีวิต

                                   บนพื้นฐานความเป็นไทย

                              2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีวัฒนธรรมการทำงานสู่ผลสัมฤทธิ์

                              3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สังคมและส่งเสริมความเป็นเลิศ

                                   ทางวิชาการตามมาตรฐานสากล       

                              4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู่้อย่างมีคุณภาพ

                              5.  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมมาภิบาล

                              6.  ชุมชน  ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ