ทำเนียบผู้บริหาร

            ชื่อ -สกุล

          ตำแหน่ง     ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
1.นายปรุงศักดิ์  อิสระทะ ครูใหญ่  18 เม.ษ.2518 - 12 ส.ค. 2522 
2.นายนิโรธ       ง๊ะสมัน ครูใหญ่  13 ส.ค. 2522 - 25 ก.พ. 2525
3.นายล่อง    พวงสุวรรณ ครูใหญ่  26 ก.พ.2525 - 9 พ.ย. 2525 
4.นายมนัส  หล่อสุพรรณพร รักษาการฯ  10 พ.ย. 2525 - 23 พ.ย. 2526 
5.นายพิทยา  หนูฤทธิ์     ครูใหญ่ 24 พ.ย. 2526 - 14 มี.ค. 2529 
6.นายจารึก  รัตนโอภาส อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ  15 มี.ค. 2529 - 12 พ.ย. 2539
7.นายประเสริฐ  ม่วงปลอด

ผู้อำนวยการ  13 พ.ย. 2539 - 16 มิ.ย. 2542
8.นางศิพากร  ลิมป์วนัสพงศ์ รักษาการฯ  17 มิ.ย. 2542 - 30 มี.ค. 2543
9.นายกมล  ลิบประภากร ผู้อำนวยการ 31 มี.ค.2543 - 31 มี.ค. 2547 
10.นางศิพากร  ลิมป์วนัสพงศ์                             รักษาการฯ                                                

1 เม.ย. 2547 - 30 ก.ย. 2547

11.นายมนัส  หล่อสุพรรณพร ผู้อำนวยการ

1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย.2555

12.นางศิพากร  ลิมป์วนัสพงศ์   รักษาการฯ   1 ต.ค.2555 - 2 ธ.ค. 2555
13.นายจำแนก  เรืองติก  ผู้อำนวยการ 3 ธ.ค. 2555 - 29 มิ.ย. 2559                
14.นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการ 30 มิ.ย.2559 - 12 พ.ย. 2562
15.นางสาวจารี  วุฒิมานพ  ผู้อำนวยการ  13 พ.ย.2562 - 2ต.ค.2566
 16.นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี  ผู้อำนวยการ  3 ต.ค.2566    -  ปัจจุบัน
     
     
     

 

                                                                                             

             นายปรุงศักดิ์  อิสระทะ                              นายนิโรธ  ง๊ะสมัน                            นายล่อง  พวงสุวรรณ                        นายมนัส  หล่อสุพรรณพร

                   ครูใหญ่                                              ครูใหญ่                                              ครูใหญ่                                        รักษาการ ฯ

 

                                            

             นายพิทยา  หนูฤทธิ์                                นายจารึก  รัตนโอภาส                              นายประเสริฐ  ม่วงปลอด                          นางศิพากร  ลิมป์วนัสพงศ์

                    ครูใหญ๋                                   อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ                             ผู้อำนวยการ                                        รักษาการ ฯ

 

                                    

            นายกมล  ลิบประภากร                                  นางศิพากร  ลิมป์วนัสพงศ์                          นายมนัส  หล่อสุพรรณพร                        นางศิพากร  ลิมป์วนัสพงศ์             

               ผู้อำนวยการ                                                 รักษาการ ฯ                                        ผู้อำนวยการ                                       รักษาการ ฯ

 

                           

              นายจำแนก  เรืองติก                                  นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง                          นางสาวจารี  วุฒิมานพ                        นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี

                 ผู้อำนวยการ                                            ผู้อำนวยการ                                        ผู้อำนวยการ                                     ผู้อำนวยการ