รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2566

1.นางสาวธัญชนก  พรหมวิจิตร    ประธานสภานักเรียน

 

2.นายปิติภัทร  เอ้งฉ้วน                             รองประธาน

  3.นายธัญวรัตน์  บุญรักษ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

4.นางสาวขวัญจิรา  เต็งหลี           หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

5.นางสาวณัฐกานต์  อุ่นคงทอง            หัวหน้าประชาสัมพันธ์

6.นางสาวพลอยไพลิน  รักทอง                   หัวหน้ากิจกรร

7.นาย                          กรรมการ

8.นางสาวภัทรธิดา  สังวาระ                          กรรมการ

9.นางสาวสุวพัชร  ทองแดง                          กรรมการ

10.นางสาวอาทิตยา  ระเมาะ                           กรรมการ

11.  นางสาวจันทกานต์  ด้วงแก้ว                     กรรมการ

12.  นางสาวนนทชา  ทองรักษ์                       กรรมการ

13.นางสาวสุภาวิดา  แซ่จึง                            กรรมการ

14.  นางสาวภัทรธิดา  ทุ่งหว้า                        กรรมการ

15.  นายสิรวิชญ์  หลงสลำ                            กรรมการ

16.  นางสาวธัญชนก  พรหมวิจิตร                   กรรมการ

17.  นายธัญวรัตน์  บุญรักษ์                          กรรมการ

18.  เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ                   กรรมการ

19.  เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า                     กรรมการ

20.  นางสาวกมรวรรณ  ปทุมสูตร                 กรรมการ

21.  นางสาวธนัชพร  ชาวสวน                    กรรมการ

22.  นายธัญธร  ราเหม                             กรรมการ

23.นายกิตติพงศ์  ร่วมพันธ์                     เลขานุการ

24.นางสาวจันทร์จิรา  แสงมณี          ผู้ช่วยเลขานุการ

..........................................................