ประวัติโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

  ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  ที่ตั้งเลขที่  48 หมู่ที่4    ถนน  ตรัง สตูล       ตำบลป่าแก่บ่อหิน    อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล   รหัสไปรษณีย์   ๙๑๑๒๐         โทรศัพท์   ๐๗๔-๗๕๐๗๒๗   โทรสาร : ๐๗๔-๗๕๐๗๒๗  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         website :www.tww.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖

  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าวันที่19 มิถุนายน พ.ศ.2518 เนื่องจากที่โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน

  ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       

  มีเนื้อที่  ๕๗.๑ ไร่  มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลป่าแก่บ่อหิน , หมู่ที่ ๑-๑๐    ตำบลทุ่งหว้า หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลนาทอน

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 “ทุ่งหว้าวรวิทย์”    เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนทุ่งหว้ากลุ่มหนึ่ง ที่เห็นคุณค่า   ของการศึกษา  เห็นว่าทุ่งหว้ายังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  บุตรหลานชาวทุ่งหว้าจะเล่าเรียนสูงกว่าภาคบังคับต้องไปศึกษาที่โรงเรียนกำแพงวิทยา  อำเภอละงู หรือโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล   จึงได้เริ่มดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในอำเภอทุ่งหว้า ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยมี   ร.ต.เอื้อน  ภาระบุญ   หัวหน้ากิ่งอำเภอทุ่งหว้าในขณะนั้น  ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนก็คือ  นายค้าย  หล่อสุพรรณพร  กำนันตำบลทุ่งหว้า    นายเสียง  สินวรพันธุ์  หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอทุ่งหว้า    นายชนิตย์    สินจรูญศักดิ์      ผู้ช่วยศึกษาธิการ กิ่งอำเภอทุ่งหว้า  ท่านทั้งสามเป็นผู้ไปเจรจาขอที่ดินจากชาวบ้านที่มีที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงเรียน   ในปัจจุบัน

มีผู้บริจาคที่ดินตั้งโรงเรียนที่หมู่ที่ ๔  ตำบลป่าแก่บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  

จำนวน   ๗   คน  ดังนี้

          ๑. นายค้าย        หล่อสุพรรณพร              บริจาคที่ดิน    ๑๙      ไร่

          ๒. นายหาก       ปาวัล                              บริจาคที่ดิน    ๑๔      ไร่

          ๓. นายมะแอ     หีมปอง                           บริจาคที่ดิน    ๑๒      ไร่

          ๔. นายพงษ์     ทุ่งปรือ                            บริจาคที่ดิน      ๕      ไร่

          ๕. นายคำนวณ      เห้งกุล                        บริจาคที่ดิน      ๔      ไร่

          ๖. นายเสนอ         เอี้ยวซิโป                    บริจาคที่ดิน       ๒     ไร่

          ๗. นายบุญ           ช่วยเสน                      บริจาคที่ดิน    ๑.๑    ไร่

             รวมที่ดินบริจาคทั้งสิ้น  ๕๗.๑  ไร่

ปัจจุบัน

          โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  มีเนื้อที่  ๕๗.๑  ไร่  มีอาคารเรียน ๓  หลัง   โรงฝึกงาน  ๓ หลัง  หอประชุม / โรงอาหาร   ๑   หลัง   บ้านพักครู  ๑๒  หลัง    บ้านพักผู้บริหาร  ๑  หลัง    หอพักนักเรียนแบบมาตรฐาน  ๑ หลัง ปัจจุบันปรับปรุงเป็อาคารเรียนกลุ่มสาระศิลปศึกษา   หอพักนักเรียนแบบชั่วคราว 2  หลัง   ห้องน้ำ-ห้องส้วม  ๔  หลัง 

          มีบุคลากร   52 คน  ดังนี้    

                        ข้าราชการครู   45 คน    

                        พนักงานราชการ 2 คน   

                        เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  คน  

                        ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ๑ คน

                        ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน

                        พนักงานขับรถยนต์  ๑  คน

                        ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

                        นักเรียนทั้งหมด 845คน (ชาย 389 คน  / หญิง 456  คน) *ข้อมูลจำนวนครู บุคลากรและจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10มิถุนายน พ.ศ.2567

                        สีประจำโรงเรียน :             ขาว - แดง

                        ดอกไม้ประจำโรงเรียน:     ดอกเฟื่องฟ้า

                        ปรัชญาโรงเรียน  :            ปัญญา   นรนัง    รัตนัง       (ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี)

           อัตลักษณ์/IDENTITIES  :  ยิ้มไหว้  ทักทาย

           เอกลักษณ์/IDENTITY    :  อาคารเรียนสะอาด  บรรยากาศดี

                                                   

แผนที่โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

 

 

 

 

แผนที่จำลองโรงเรียนทุ่งหว้วรวิทย์