ครูแนะแนว                                                         เจ้าหน้าที่การเงิน