ทำเนียบรางวัลพระราชทาน โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

                                                                             1. โรงเรียนพระราชทาน  ขนาดเล็ก   ปีการศึกษา 2531

                                                                             2. นายสวัสดี  ยอดขยัน  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น  ปีการศึกษา 2533

                                                                             3. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ขนาดกลาง ปีการศึกษา  2536

                                                                             4. นายยูซุป  เจะบ่าว  นักเรียนพระราชทาน ม.ต้น  ปีการศึกษา 2537

                                                                             5. นางสาววิไล  หนูใหม่  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  2538

                                                                             6. นายสำรอง  สู่สม  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น ปีการศึกษา  2539

                                                                             7. นายปรีชา  ชื่นแก้ว  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ปลาย  ปีการศึกษา  2540

                                                                             8. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง  ปีการศึกษา  2541

                                                                             9. โรงเรียนพระราชทาน ขนาดกลาง  ปีการศึกษา 2545

                                                                           10. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลังเถาะ  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น  ปีการศึกษา  2548

                                                                           11. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ปีการศึกษา2560

                                                                           12.โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ปีการศึกษา2562

                                                                           13.โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ปีการศึกษา2565